För granskare

Vad är peer review och vad innebär det att vara granskare för Utbildning & Demorkrati?

Peer review är ett förfarande som vetenskapliga tidskrifter använder sig av för att säkerställa forskningens och vetenskapliga artiklars kvalitet, trovärdighet och relevans inom forskningsfältet. Tanken är att konstruktiv kritik från experter inom samma område ska bidra till hög kvalitet inom forskningsfältet. 

Utbildning & Demokrati använder sig i regel av två externa granskare per artikel utifrån en så kallad triple-blind peer review. Som granskare är du anonym för skribenten, liksom skribenten är det för dig. Redaktionen får veta vem granskaren är, men det är enbart den redaktionella samordnaren som vet vem som är artikelförfattare.

Innan du tackar ja till att granska ett artikelmanus, var god tänk på att såväl abstract som artikelmanus och korrespondensen med redaktionen är konfidentiellt material som inte får spridas eller kommuniceras på annat sätt till utomstående.

Om du avråder från publicering bör du motivera detta, till exempel genom att peka på de vetenskapliga brister som du finner i artikeln. En granskare kan mycket väl ha en annan åsikt eller uppfattning än författaren men detta innebär inte att man kan ifrågasätta texten annat än ur vetenskaplig synpunkt på textens egna villkor.

Om du finner att artikeln är möjlig/värd att publicera, men först efter en viss bearbetning, är vi tacksamma om du ger exempel på den bearbetning som du anser måste göras. Även positiv kritik kan stå med i granskningen.

För att uppmärksamma våra granskare och visa vår tacksamhet publicerar vi regelbundet namnen på våra granskare i tidskriften. Att vara granskare är också en bra möjlighet att bygga en relation till och orientera sig inom de forskningsfält som tidskriften adresserar.

Bedömningskriterier

Vid bedömning av artiklar till Utbildning & Demokrati gäller följande kriterier:

1. Inriktning och originalitet

Att du bedömer innehållet som intressant i förhållande till Utbildning & Demokratis inriktning och läsekrets. Om inte, har du ett förslag på en alternativ tidskrift som skulle vara mer lämpad? Med originalitet menar vi att artikeln innehåller ett nytt bidrag som är vidareförande av forskningsfält. Detta innebär till exempel att artikeln inte bör vara rapportmässig till sin karaktär eller en sammanfattning av en redan publicerad avhandling.

2. Teoretisk och metodologisk förankring

Att det finns en tydlig problematik med tillräcklig vetenskaplig förankring, och att skribenten utvecklar det vetenskapliga resonemanget på ett sätt som för artikeln framåt. Som svar på frågan: Har texten en klar problematik, är den teoretiskt underbyggd och har en metodologisk anknytning?

3. Presentation och stringens

Att artikeln är välstrukturerad och välskriven.


Var god skicka dina kommentarer till uod.red@oru.se i ett separat dokument med rubriker motsvarande de tre bedömningsområdena ovan samt gör en sammanfattande bedömning till redaktionen om texten behöver större eller mindre revideringar, accepteras eller refuseras.