Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
  • Bidraget har aldrig publicerats tidigare. Det är inte heller under övervägande hos en annan tidskrift (om så är fallet förklaras det i Kommentarer till redaktören).
  • Bidraget är anonymiserat, d v s alla författar- och eventuella projektnamn är ersatta med [Borttaget för reviewförfarande] i löpande text och referenslista. Filen har sparats om utan dokumentegenskaper och författarnamn.
  • Texten och referenslistan följer de stilmässiga och bibliografiska regler som beskrivs i tidskriftens författarvägledning.
  • Texten är satt med 1,5 punkters radavstånd och 12 punkters typsnittsstorlek Times New Roman. Alla illustrationer, figurer och tabeller är också inbäddade i texten och inte förlagda till slutet.
  • Den insända filen för bidraget är i något av filformaten Microsoft Word eller OpenOffice.

Riktlinjer för författare

Var god ladda ner och beakta vår författarvägledning innan inskick och hör av er på uod.red@oru.se vid frågor.

Observera att inskickade manuskript som inte följer denna författarvägledning returneras till författaren för korrigering.

Skicka enbart in manuskript som är avidentifierade. Detta innebär att namn, referenser och fotnoter med innehåll som avslöjar författarens identitet ska strykas och markeras med [Borttaget för reviewförfarande]. Ta även bort författarnamn i filens dokumentegenskaper.

Redaktionen överväger endast manuskript som utgör självständiga, originella bidrag för publicering. Detta innebär att vi undanber oss manus som i hög grad överensstämmer med redan publicerat material, såsom rapporter, avhandlingar, licentiatuppsatser och artiklar tidigare publicerade på ett annat språk. Vissa undantag kan göras efter förfrågan hos Redaktionen.

Forskningsetik

Artiklar bör, i tillämpliga fall, inkludera ett avsnitt om forskningsetik, där det framgår vilka forskningsetiska överväganden som gjorts och att dessa är i linje med Vetenskapsrådets principer för god forskningssed. Det bör också framgå om studien har blivit godkänd vid etikprövning av Etikprövningsmyndigheten eller om den bedömdes vara utanför etiklagens (2003:460) tillämpningsområde.

Artiklarnas längd

Artiklarnas längd bör inte överstiga 6000 ord, exklusive referenslista. Artikelmanus som överstiger 8000 ord remitteras och behandlas inte av redaktionen, utom i undantagsfall där särskilda skäl föreligger.

Språk

Tidskriften publicerar artiklar skrivna på svenska, norska, danska och engelska. Huvudprincipen är att artiklar skrivs på det språk som författaren behärskar bäst. Redaktionen vill understryka att författaren själv är ansvarig för att erforderlig språkgranskning och korrektur genomförs. Engelskspråkiga artiklar skrivna av icke-engelskspråkiga författare ska vara försedda med intyg om att professionell språkgranskning gjorts. Detta gäller även abstract och keywords då artikeln i övrigt är författat på svenska, norska eller danska.

Artikelformalia

Använd Times New Roman, teckenstorlek 12 med 1,5 punkters radavstånd. Skriv vänsterjusterat och använd endast radbrytning vid nytt stycke. Använd inga tabbar eller andra formateringar, då detta försvårar den grafiska formgivningen avsevärt!

Artikelrubriker

Rubriken skrivs på samma sätt som övrig text och ska inte formateras som rubrik. Artikelrubriken får inte vara över 50 tecken och långa underrubriker bör undvikas. Långa rubriker medför nämligen att inte hela rubriken får plats i sidhuvudet eller innehållsförteckningen. Glöm inte att även skriva en engelskspråkig översättning av artikelrubriken som inledning av abstract.

Rubriknivåer

Vi använder tre typer av rubriknivåer utöver artikelrubriken:

Underrubrik I (1)

Underrubrik II (2)

Underrubrik III (3)

Markera vilken rubriknivå som gäller genom att skriva rubrikens nivånummer (1, 2 eller 3) inom parentes i direkt anslutning till rubriken. Dessa siffror tas bort i den färdiga texten. Du ska alltså inte göra egna rubriker i olika storlekar utan endast ange rubrikstorlek med siffror!

Abstract och keywords

Artikeln ska inledas med en kort abstract på engelska. Abstract bör inte vara längre än 1000 tecken inklusive mellanslag. Det ska även finnas en engelsk översättning av artikelrubriken som inleder abstract. Vid inskickandet av manuset ska även fyra till sex relevanta keywords på engelska anges. Observera att om inte engelskt abstract finns med så begär vi omedelbar komplettering. Glöm inte att bifoga intyg om att professionell språkgranskning gjorts!

Författarpresentation

Artikelns samtliga författare ska skriva en kort presentation och ange detta i meddelande till redaktionen när manus skickas in. Använd följande mall:  
Förnamn Efternamn är titel i ämne vid universitet/högskola. E-post: förnamn.efternamn@oru.se.

Citat

Kortare citat inne i texten ”markeras med citattecken”. Använd inte kursiv stil – såvida inte originalet är skrivet med det. Använd inte raka citattecken utan enbart typografiska (”). Längre citat, så kallade blockcitat, formateras i tidskriften med indrag och mindre teckenstorlek, utan citattecken. Glöm inte att alltid ange författare, årtal och sidnummer vid både korta och långa citat.

Förkortningar

I löpande text bör förkortningar inte användas, istället skrivs hela orden ut.

Emfas

Emfas ska göras med kursiv stil men användas sparsamt.

Avstavning

Avstava inte texten. Eventuella avstavningar måste vi alltid ta bort för att slippa bindestreck mitt i raderna vid sättning av texten. Lägg heller inte in egna radbrytningar förutom vid nytt stycke.

Noter

I tidskriften placeras fotnoter alltid efter själva artikeln. Formatera dem som slutkommentarer i formatet 1, 2, 3… redan i manus.

Bilder och figurer

Eventuella bilder/figurer skall vara formaterade i gråskala och infogas på avsedd plats i den löpande texten.

Referenshantering

Litteraturhänvisningar i texten

Litteraturhänvisningar anges inom parentes i texten, ej i fotnot. Hänvisningen ska ange författarens efternamn, årtal och eventuell sidhänvisning. Inget kommatecken används mellan efternamnet och årtalet, men däremot mellan årtal och eventuell sidhänvisning samt mellan olika referenser. Exempel: (Sønneland 2019, Hultin & Westman 2017) (Irisdotter Aldenmyr 2020, s 23). Uttryck som ”ibid” och ”a a” ska inte användas utan författarens efternamn skrivs ut vid varje tillfälle, alternativt bara sidan om hänvisningarna löper tätt inpå varandra. Sidhänvisningar i engelskspråkiga artiklar skrivs p. alternativt pp. För övriga språk används förkortningen s utan punkt.

Författarens förnamn skrivs ut första gången det anges i den löpande texten.

Boktitlar som anges i löpande text ska kursiveras och inledande versaler ska användas i engelska boktitlar, utom vid prepositioner.

Referenslista

Referenslistan skall vara författad på samma språk som artikeln är författad på, detta innebär exempelvis att ”ed” skrivs ut istället för ”red” vid angivande av redaktörskap i en engelskspråkig artikel. Referenslistan formateras utan tabbar, indrag eller radbrytningar. Den skall vara skriven enligt tidskriftens modifierade version av APA. De väsentligaste avvikelserna utgörs av att man alltid skriver ut författarens förnamn i referenslistan och att årtal skrivs inom parentes med kolon efter, se exempel:

Tornberg, Ulrika (2007): Om erfarenheternas verklighet. I Ylva Boman, Carsten Ljunggren & Moira von Wright, red: Erfarenheter av pragmatism, s 209–230. Lund: Studentlitteratur.

Sidangivelse ska finnas för såväl artiklar som kapitel i antologier. Inledande versaler används vid angivande av engelskspråkig boktitel men ej för kapitel- eller artikelrubriker. Observera även ordningen på förnamn och efternamn när det gäller redaktörsangivelser, se exempel:

Englund, Tomas & Bergh, Andreas (2020): Higher education as and for public good: Past, present and possible futures. I Tone Dyrdal Solbrekke & Ciaran Sugrue, red: Leading Education as and for Public Good. Rekindling education as praxis, s 37–52. London & New York: Routledge.

Vid angivande av artikeltitel används inledande versal och därefter gemener. Tidskrifters namn kursiveras och anges med versaler, följt av volym, tidskriftsnummer och sidnumrering, se exempel:

Englund, Tomas (2016): On moral education through deliberative communication. Journal of Curriculum Studies 48(1), 58–76.

När det förekommer fler än två författare och/eller redaktörer binds de samman med semikolon ; utom före den sista författaren eller redaktören där sambindningstecknet är &, se exempel:

Sugrue, Ciaran; Englund, Tomas; Fossland, Trine & Solbrekke, Tone Dyrdal (2018): Traditions, trends and trajectories in the praxis of academic developers: A twenty-year literature odyssey. Studies in Higher Education 43(12), 2336–2353.

I den mån icke-engelskspråkiga referenser anges i en artikel skriven på engelska ska en engelskspråkig översättning av referensen ges inom hakparentes direkt efter originaltiteln, se exempel:

Dysthe, Olga (1996): Det flerstämmiga klassrummet [A classroom with many voices]. Lund: Studentlitteratur.

Hänvisningar till artiklar i denna tidskrift anges enligt följande:

Artiklar publicerade mellan 1992 och 1998: Utbildning och Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitik

Artiklar publicerade fr.o.m. 1999 och därefter: Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitik