Call for papers

Call for paper till Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitik

Sexualitet, samtycke och relationer: utbildningsvetenskapliga studier av ett föränderligt kunskapsområde

Gästredaktörer: Karin Gunnarsson, Stockholms universitet, Simon Ceder, Konstfack och Jenny Bengtsson, Göteborgs universitet

De senaste åren har frågor om sexualitet och relationer kommit högt upp på agendan i både skoldebatt och samhällsdebatt. Detta har satt ett nytt fokus på skolans sexualundervisning och hösten 2022 genomfördes betydande revideringar av området i grundskolans och gymnasieskolans läroplaner. Revideringarna innebar bland annat ett namnbyte till ‘kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer’. Parallellt med detta fick flertalet lärarutbildningar ett nytt examensmål om identitet, sexualitet och relationer.

I relation till dessa förändringar efterfrågas nu mer kunskap om området. Samtycke, pornografi, hedersnormer och jämställdhet är några aspekter som aktualiseras och vi ser ett ökat forskningsintresse i Sverige med flertalet pågående forskningsprojekt. I såväl nordiska som internationella sammanhang har sexualundervisning studerats utifrån kritiska och feministiska perspektiv. Fokus riktas här mot frågor om inkludering, normer, intersektionalitet  och likabehandling. Även  materialiteters och känslors inverkan på sexualundervisningen uppmärksammas utifrån posthumanistiska teorier. Dessa och andra utbildningsvetenskapliga perspektiv synliggör kunskapsområdets komplexitet och föränderlighet.

Till detta temanummer välkomnar vi artiklar som behandlar kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer med utbildningsvetenskapliga perspektiv på pedagogiska möten, lärande och undervisning. Dessa artiklar ger kunskapsbidrag med olika teoretiska och metodologiska ansatser och omfattar kunskapsområdets bredd. Möjliga teman kan vara:

 • ämnesspecifika ingångar och ämnesövergripande samarbeten
 • metodmaterial och undervisningsmetoder
 • elevinflytande och delaktighet
 • styrdokument
 • historiska perspektiv
 • känslor, materialitet, rumslighet
 • normer, jämställdhet, likabehandling
 • sexualundervisning i olika skolformer
 • lärares och elevers identiteter
 • rektorers ansvar och uppdrag
 • skolgemensamma strategier, organisation och elevhälsa
 • externa aktörer, tex ungdomsmottagning och frivilligorganisationer
 • formella och informella utbildningsarenor
 • sociala medier, strömmande medier
 • skolans relation till publika diskurser

Tidsplan:

15 september deadline för abstract om max 600 ord som beskriver artikelns syfte, metod och bidrag. Abstract mejlas till uod.red@oru.se Gästredaktörerna gör ett urval av bidrag för fortsatt process.

1 oktober respons på abstract till författarna

15 februari 2024 deadline för artikelmanus

1 juni respons på artiklar från granskare

28 augusti deadline för reviderat artikelmanus

15 september respons på reviderad version

1 oktober deadline för att skicka in slutgiltig version

15 oktober beslut om publicering

1 november publicering av temanummer