Om tidskriften

Utbildning & Demokrati är en pedagogisk tidskrift vars namn är inspirerat av John Deweys klassiska arbete Democracy and Education från 1916. I tidskriften publiceras texter i skärningspunkten mellan filosofi och samhällsvetenskap. Ambitionen är att bidra med analyser av utbildning i vid mening: såväl dess inre verksamheter som dess politiska innebörder.

I likhet med Dewey vill vi betona kommunikationens betydelser för meningsskapande där de didaktiska frågorna relateras till synen på utbildning som demokratisk instans och utbildningens roll som offentligt rum. Tidskriften vänder sig till de som är intresserade av förskola, skola, lärarutbildning och annan högre utbildning men även till läsare med intresse för kommunikationsprocesser i andra sammanhang. 

Tidskriften etablerades 1992 vid Uppsala universitet och har sedan 1999 varit nära knuten till pedagogikämnet på Örebro universitet. Tidskriften är även relaterad till forskningsmiljön Utbildning och demokrati vid samma lärosäte.

Förutom vetenskapliga artiklar och essäer publicerar vi även recensioner av olika slag, såsom bokanmälningar (ca 1000 ord), sedvanliga recensioner (ca 1000–2000 ord) och recensionsessäer (ca 2500–4000 ord) av aktuella avhandlingar och böcker. Kontakta uod.red@oru.se för mer information.